Skip to main content

W dobie rosnącego importu towarów z całego świata, w tym szczególnie z Chin, coraz ważniejsze staje się zrozumienie wymogów dotyczących etykietowania produktów. Oznakowanie produktów nie jest kwestią marginalną – to istotny element, który informuje konsumenta o pochodzeniu, składzie i ilości produktu, a także o firmie odpowiedzialnej za jego wprowadzenie na rynek. Etykiety muszą być wyraźne, łatwo czytelne i trwale przymocowane do opakowania. Artykuł ten będzie służył jako przewodnik po najważniejszych zasadach etykietowania, zapewniając importerom niezbędną wiedzę o wymaganiach, które muszą być spełnione, aby produkty importowane z Chin mogły być sprzedawane na polskim rynku.

Co musi zawierać etykieta produktu?

Rodzaj informacji, które muszą znaleźć się na opakowaniu produktu, jest zależny od jego kategorii. Firmy, które wprowadzają produkty importowane z Chin na rynek polski, są zobowiązane do umieszczania na opakowaniu, etykiecie, instrukcji lub w inny powszechnie akceptowany sposób pisemnych informacji po polsku. Powinny one zawierać:

 • Nazwę producenta i jego adres, a także kraj, w którym znajduje się siedziba producenta, jeśli ta siedziba nie mieści się w żadnym z państw członkowskich UE lub EFTA.
 • Dane, które pomogą zidentyfikować produkt, chyba że jego przeznaczenie jest oczywiste (na przykład w przypadku owoców).
 • Choć nie jest to wymóg, na opakowaniu produktu można umieścić kod kreskowy. Jest to praktyka korzystna, ponieważ niektóre sieci handlowe wymagają obecności kodu kreskowego, aby umożliwić sprzedaż produktu w ich placówkach.

Wymóg ten nie dotyczy produktów, które są jedynie transportowane lub przechowywane na terytorium Polski, bez wprowadzania ich do obrotu.

W przypadku wprowadzenia na rynek produktu, który nie posiada wymaganych oznaczeń, grozi kara finansowa.

Etykieta na żywności

Etykiety żywności, która jest dostarczana konsumentom w opakowaniach, muszą spełniać następujące kryteria: 

 • być czytelne, trwałe, jasno sformułowane, 
 • nie mogą wprowadzać konsumentów w błąd;
 • nie mogą pomijać kluczowych informacji.

Dodatkowo:

 • Minimalna wielkość liter na etykietach wynosi 1,2 mm, a dla bardzo małych opakowań – 0,9 mm.
 • Etykieta musi zawierać obowiązkowe informacje, takie jak: nazwa produktu (odzwierciedlająca jego rodzaj, a nie nadana przez przedsiębiorcę), pełny wykaz składników, ilość netto produktu, data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia, zalecenia dotyczące przechowywania lub przygotowania, informacje o producencie.
 • Etykiety powinny wyraźnie wyróżniać składniki wywołujące alergie, np. poprzez użycie innej czcionki, koloru czy tła. W przypadku produktów sprzedawanych na wagę, informacje o alergenach powinny być dostępne na etykiecie produktu lub na wywieszce znajdującej się przy nim.
 • Składnik, który występuje w największej ilości w produkcie, powinien być wymieniony jako pierwszy.

Etykieta na środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

Produkty takie jak preparaty przeznaczone do żywienia niemowląt, osób starszych lub w okresie rekonwalescencji, charakteryzują się wyjątkowym składem lub metodą przygotowania. To sprawia, że różnią się one znacząco od zwykłych produktów spożywczych. 

Na etykiecie żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego należy umieścić:

 • nazwę produktu;
 • informacje o unikatowych właściwościach żywieniowych lub przeznaczeniu danego produktu (dotyczy produktów dla niemowląt i małych dzieci).

Jeżeli żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego nie podlega szczegółowym wymaganiom zdrowotnym, etykieta powinna również zawierać informacje dotyczące:

 • Unikalnych cech składu ilościowego i jakościowego produktu, lub informacje o specjalnym procesie produkcyjnym, który nadaje produktowi wyjątkowe wartości żywieniowe.
 • Dostępnej wartości energetycznej (energii) wyrażonej w kJ i kcal, a także zawartości węglowodanów, białek i tłuszczów na 100 g lub 100 ml produktu, oraz w określonych przypadkach, w sugerowanej porcji produktu do spożycia.

Etykieta na zabawkach

Zabawki muszą być oznaczone w taki sposób, aby były łatwe do zidentyfikowania. Etykieta powinna mieć nazwę typu, numer partii, serii lub modelu, lub inne informacje ułatwiające ich rozpoznanie. Zabawki powinny również posiadać:

 • dane producenta, w tym nazwisko lub nazwę firmy, 
 • zarejestrowaną nazwę towarową lub zarejestrowany znak towarowy;
 • kontaktowy adres (musi umożliwiać bezpośredni kontakt z producentem w jednym wyznaczonym miejscu).

Jeśli rozmiar lub charakter zabawki nie pozwala na umieszczenie tych informacji bezpośrednio na niej, wymagane dane muszą znaleźć się na opakowaniu lub w dołączonej instrukcji.

Przed wprowadzeniem do obrotu na terenie kraju, zabawki muszą posiadać oznaczenia CE. W razie konieczności powinny mieć piktogram lub inny rodzaj znaku, który wskazuje na potencjalne zagrożenie albo specyficzne przeznaczenie zabawki.

Co powinno znaleźć się na etykietach kosmetyków?

Etykieta na kosmetykach musi być napisana w języku polskim i zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz adres osoby odpowiedzialnej za produkt,
 • nominalną ilość produktu w momencie jego pakowania,
 • datę, do której produkt kosmetyczny, jeśli przechowywany w odpowiednich warunkach, utrzymuje swoje pierwotne właściwości,
 • instrukcje dotyczące specjalnych środków ostrożności, które należy zachować podczas użytkowania,
 • numer partii produktu lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację produktu kosmetycznego,
 • funkcję, do której produkt kosmetyczny jest przeznaczony,
 • listę składników produktu.

Co powinna zawierać etykieta produktu chemicznego?

Poniższe wymogi dotyczą substancji chemicznych i ich mieszanin, które zostały sklasyfikowane jako stwarzające zagrożenie. Etykieta produktu powinna być przygotowana w oficjalnym języku lub językach państw członkowskich Unii Europejskiej, na których terenie produkt jest wprowadzany do obrotu, chyba że dane państwo zdecyduje inaczej.

Informacje, które muszą znaleźć się na etykiecie, to:

 • nazwa, adres i numer telefonu dostawcy lub dostawców,
 • ilość substancji lub mieszaniny, jeśli jest ona dostępna dla publiczności i jeśli nie jest podana w innym miejscu na opakowaniu,
 • identyfikator produktu,
 • piktogramy wskazujące na rodzaj zagrożenia,
 • słowo kluczowe określające stopień zagrożenia, na przykład “NIEBEZPIECZEŃSTWO” dla wyższych kategorii zagrożeń, lub “UWAGA” dla niższych kategorii zagrożeń. Jeśli na etykiecie jest hasło “NIEBEZPIECZEŃSTWO”, nie należy dodatkowo umieszczać hasła “UWAGA”,
 • zwroty określające rodzaj zagrożenia,
 • zwroty określające środki ostrożności,
 • inne ważne informacje.

Etykieta na paczkach

Produkty pakowane muszą być wyposażone w określone etykiety, które zawierają:

 • nazwę produktu,
 • nominalną ilość produktu,
 • nazwę firmy odpowiedzialnej za pakowanie, zlecenie pakowania, sprowadzanie lub import produktu.

Etykiety na produktach pakowanych powinny być łatwo czytelne i wyraźnie widoczne, oraz umieszczone w taki sposób, aby ich usunięcie nie było możliwe bez uszkodzenia opakowania. Na opakowaniu należy umieścić nazwę jednostki miary produktu, jej skrót, oraz minimalną wielkość cyfr i liter, która zmienia się w zależności od ilości zapakowanego towaru i waha się od 2 do 6 milimetrów.