Skip to main content

Najważniejsze dokumenty w imporcie z Chin

Import z Chin jest złożoną procedurą, na którą składa się wiele etapów. Bardzo ważnym elementem importu jest dopełnienie wszelkich formalności, aby ten proces zakończył się pomyślnie.  Najważniejsze jest,  aby nasz towar przeszedł odprawy celne. Poniżej przedstawiamy podstawowe dokumenty, które muszą zostać poprawnie wystawione i które każdy importer powinien posiadać bez względu na rodzaj i ilość importowanych towarów, ponieważ są one zawsze obowiązkowe.

Faktura handlowa, czyli commercial invoice

Faktura jest dokumentem niezbędnym do rozliczenia importu towarów, jak również do pomyślnego przejścia odprawy celnej. W przypadku importu towarów z zagranicy potrzebna jest tzw. faktura handlowa, czyli commercial invoice.
Wystawiana jest przez sprzedawcę (eksportera) dla kupującego (importera). Stanowi dowód na zakup towarów.
Aby faktura została zaakceptowana podczas kontroli celnej musi zawierać najważniejsze dane, w tym:
→ dane nabywcy i odbiorcy (nazwy firm oraz ich pełne adresy),
→ miejsce i datę wystawienia ,
→ numer faktury,
→ wyszczególnione rodzaje towarów wraz z ich liczbą, wagą oraz ceną jednostkową,
→ informacje o kraju pochodzenia oraz
→ warunki dostawy (Incoterms).
Fakturę sporządza się w języku angielskim. W innym przypadku trzeba ją przetłumaczyć.
Jednocześnie należy mieć na uwadze, że commercial invoice nie jest tym samym, co faktura pro forma. Faktura pro forma ma tylko funkcję informacyjną i na jej podstawie rozliczenie za towary nie jest możliwe.

List przewozowy —  specyficzny dla danego środka transportu

W zależności od wybranego środka transportu używa się rożnych typów listów przewozowych.
W przypadku transportu morskiego są nimi konosament oraz Morski List Przewozowy.
W transporcie kolejowym używa się SMGS lub CIM.
Natomiast w transporcie lotniczym listem przewozowym jest AWB, inaczej Air Waybill.

SAD, czyli formalności w urzędzie celnym

SAD  to Jednolity Dokument Administracyjny będący wnioskiem o wszczęcie postępowania celnego. Jest on niezbędny przy transportowaniu towaru spoza obszarów unii celnej na jej terytorium. Stosuje się go do wszystkich towarów niezależnie od rodzaju i miejsca produkcji.

SAD przyspiesza formalności celne, pozwala celnikom kontrolować bezpieczeństwo oraz pomaga w śledzeniu towaru.

Dokument wypełnia dana agencja celna lub agent celny a dokument składa się do odpowiedniego urzędu celnego. Importer otrzymuje dokument po przejściu odprawy celnej towarów. Występuje on w formie elektronicznej.

Formularz zawiera 8 kart, które stosuje się w zależności od procedury:

➤ karty 1-3 dotyczą wywozu towarów
➤ karty 4-5 dotyczą tranzytu, a
➤ karty 6-8 dotyczą przywozu towaru do kraju przeznaczenia.

Zazwyczaj wykorzystuje się wszystkie formularze — wtedy mamy do czynienia z pełną procedurą (wywóz, przywóz i tranzyt po kraju). Można jednak wykorzystywać tylko część kart, jeżeli przeprowadzamy tylko jedną procedurę

W formularzu jest zawartych wiele informacji np.

➤ informacja o podmiotach (czyli o importerze, eksporterze i pośrednikach),

➤ informacja o tym, w jakim trybie odbywa się odprawa,
➤ dane towarów,
➤ wyszczególnione środki transportu,
➤ informacje o kraju pochodzenia produktów i kraju docelowym,
➤ informacje o ubezpieczeniu, Incoterms, sposobie i walucie odpłatności za towary oraz o opłatach podatkowych.

To właśnie na podstawie dokumentu SAD wyliczane są opłaty i zobowiązania wobec urzędu celnego. Wraz z wystawieniem, dokument jest także umieszczany w rejestrze VAT.

Źródło: comarch.pl

Packing List — wszystko o Twoim ładunku

Packing list, czyli inaczej lista pakowa lub lista pakunkowa jest specyfikacją towaru. Należy ją mieć, importując towary spoza Unii Europejskiej, czyli także z Chin. Lista pakunkowa zawiera najważniejsze informacje na temat przesyłanych ładunków. Za jej wystawienie odpowiada sprzedający.

Informacje, które muszą się w niej znaleźć to m.in.:

→ pełne dane (adresy) eksportera i importera
→ data wystawienia dokumentu
→ lista produktów oraz ich specyfikacja (waga, wymiary oraz ilość sztuk)
→ kraj pochodzenia towarów oraz kraj, do którego są te towary importowane
→ wyszczególnione porty załadunku oraz rozładunku towaru
→ numery-faktury handlowej oraz listu przewozowego.

Lista pakowna szczegółowo opisuje zawartość każdego opakowania (pudła, palety itd.). Jednocześnie stanowi ona potwierdzenie, że ładunek został umieszczony w odpowiednim środku transportu. Informacje w niej zawarte są również pomocne w wycenianiu kosztów transportu.

Dane z lisy ładunkowej koniecznie muszą być tożsame z tymi podanymi w innych dokumentach np. z danymi na fakturze. W przeciwnym razie towary mogą nie przejść odprawy celnej.

Warto wspomnieć, że w niektórych przypadkach packing list może sama w sobie stanowić dokument przewozowy.

Potrzebujesz pomocy?

Kompletowanie potrzebnej dokumentacji, może się okazać trudnym i czasochłonnym procesem. Nie musisz robić tego sam. Zlecając import naszej firmie, dopełnimy w Twoim imieniu wymaganych formalności oraz zajmiemy się potrzebnymi dokumentami, tak aby Twoje towary bez problemu przeszły wszystkie procedury importowe.