Skip to main content

Od 30 września 2023 r. import wyrobów z żelaza i stali, które mogły zostać przetworzone z wykorzystaniem rosyjskich materiałów, jest objęty zakazem. W związku z tym importerzy są zobowiązani do weryfikacji, czy wyroby, które chcą sprowadzić, nie zawierają surowców pochodzących z Rosji. W tym artykule dowiesz się:

  • jaki jest cel wprowadzenia sankcji?
  • jak nowe rozporządzenie UE wpłynie na import z Chin?
  • jakie dokumenty należy przedstawić przy odprawie celnej?

Jaki jest cel wprowadzenia sankcji?

Unia Europejska rozszerzyła swoje sankcje gospodarcze wobec Rosji. Nowe przepisy zakazują przywozu lub zakupu wyrobów z żelaza i stali, które zostały przetworzone w innym kraju lub zawierają wyroby z żelaza i stali pochodzące z federacji rosyjskiej. 

Zakaz ten ma na celu ograniczenie możliwości Rosji generowania dochodów z eksportu tych produktów. Sankcje są odpowiedzią na destabilizujące działania federacji rosyjskiej w Ukrainie. 

Jakich produktów ze stali i żelaza nie można importować?

Zakaz przywozu lub zakupu wyrobów z żelaza i stali dotyczy produktów wymienionych w załączniku XVII do rozporządzenia 2023/1214. Dokument zawiera szczegółowy wykaz produktów, które są objęte zakazem. Przedstawiciele firm, którzy zajmują się importem lub  handlem wyrobami z żelaza i stali, powinni się z nim zapoznać, aby mieć pełną wiedzę na temat produktów, które podlegają tym ograniczeniom.

Sankcje i ich wpływ na import produktów ze stali i żelaza

Importerzy są zobowiązani do weryfikacji, czy wyroby, które chcą sprowadzić, nie zawierają surowców pochodzących z Rosji. 

Przy odprawie celnej należy przedstawić odpowiednie dokumenty, które potwierdzają pochodzenie materiałów żelaznych i stalowych wykorzystywanych do przetwarzania produktu w kraju trzecim. Potwierdzeniem ich posiadania będzie umieszczenie w zgłoszeniu kodu dokumentu Y824 (ang. Evidence of the country of origin of the iron and steel inputs used for processing of the product in a third country).

Importer, który chce złożyć oświadczenie, musi mieć pewność, że sprowadzane wyroby nie zawierają żadnych materiałów pochodzących z Rosji. Aby to zrobić, powinien uzyskać od eksportera/producenta informacje na temat procesu produkcji tych wyrobów oraz pochodzenia materiałów użytych do ich wytworzenia.

Jakie dokumenty należy przedstawić przy odprawie celnej?

Nie ma jednego, obowiązującego dokumentu, który potwierdza pochodzenie materiałów użytych do produkcji wyrobów z żelaza i stali objętych sankcjami. Jednak, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, istnieje taki, które może być uznany za wystarczający.

W przypadku półproduktów jest nim dokument MTC, czyli świadectwo badania materiału (ang. material test certificate). Inaczej nazywane świadectwem badania zakładu produkcyjnego (ang. mill test certificate). W przypadku produktów gotowych można złożyć jeden lub kilka dokumentów MTC, jeżeli wszystkie potrzebne informacje nie mogą zostać zawarte w jednym dokumencie.

Importer jest odpowiedzialny za to, aby informacje zawarte w MTC były prawidłowe i kompletne. Organy celne mogą zażądać dodatkowych dowodów, jeśli mają uzasadnione wątpliwości co do pochodzenia materiałów użytych do produkcji wyrobów z żelaza i stali. Dodatkowymi dowodami mogą być kolejne świadectwa MTC dla poszczególnych etapów produkcji, które potwierdzają, że materiały użyte do produkcji wyrobu nie pochodzą z Rosji.