Skip to main content

Cykl życia każdego przedmiotu kończy się tym, że zostaje on wyrzucony do kosza. Wyjątkiem mogą być przedmioty, które zostają poddane procesowi recyklingu. Aby mieć nad nimi kontrolę, powstał system Bazy Danych Odpadowych. Czy każdy importer z Chin musi się w niej zarejestrować? W tym artykule można znaleźć odpowiedź na to pytanie, a także:

 • czym jest Bazy Danych Odpadowych;
 • jak działa i w jakim celu;
 • jak się zarejestrować w systemie;
 • czym jest numer rejestrowy BDO.

Baza Danych Odpadowych – co to jest?

Baza Danych Odpadowych (BDO) to system, który zbiera informacje o odpadach, aby je śledzić i analizować. Informacje te są wykorzystywane do poprawy gospodarki odpadami w Polsce. System wymaga od użytkowników realizacji obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych wyłącznie w formie elektronicznej.

Jak działa BDO?

Podmioty, które wytwarzają, zbierają, transportują, przetwarzają lub unieszkodliwiają odpady, muszą się zarejestrować w BDO. Po rejestracji muszą prowadzić ewidencję odpadów i składać sprawozdania do systemu.

Ewidencja odpadów to rejestrowanie ilości i rodzaju odpadów, które zostały wytworzone, zebrane, transportowane, przetworzone lub unieszkodliwione w danym okresie.

BDO ma kilka celów:

 • uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami – w tym ograniczenie wytwarzaniu odpadów oraz ich nielegalnego wywozu;
 • zwiększenie skuteczności walki z szarą strefą i dzikimi wysypiskami;
 • poprawa poziomu recyklingu – zarządzaniu odpadami i w zwiększeniu ilości odpadów poddawanych recyklingowi.

Kto musi się zarejestrować w Bazie Danych odpadowych?

W BDO muszą zarejestrować się przedsiębiorcy, którzy:

 • wytwarzają odpady;
 • wprowadzają na terytorium Polski produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • produkują lub importują opakowania.

Importując towary z Chin, wprowadzane są nie tylko przedmioty, które mimo długiej żywotności i tak trafią na śmietnik. Szybciej od nich wylądują w koszu opakowania i wypełniacze potrzebne do zabezpieczenia towaru. Dlatego każdy przedsiębiorca, który sprowadza towary z Chin, powinien zarejestrować się w systemie BDO, jeżeli wprowadza na terytorium kraju:

 • produkty takie jak oleje, preparaty smarowe, opony pneumatyczne
 • pojazdy (po raz pierwszy) 
 • sprzęt elektryczny i elektroniczny (po raz pierwszy)
 • baterie i akumulatory (po raz pierwszy)
 • opakowania, odpady opakowaniowe lub produkty w opakowaniach

Obowiązek rejestracji w BDO dotyczy wszystkich przedsiębiorców, którzy wytwarzają odpady, w tym firm jednoosobowych.

Jeżeli masz wątpliwości, czy musisz zarejestrować się z systemie BDO, wypełnij ankietę.

Jak się zarejestrować w BDO?

Baza Danych Odpadowych (BDO) jest prowadzona przez marszałka województwa. Wpis do rejestru może zostać dokonany na dwa sposoby:

 • z urzędu, czyli bez konieczności składania wniosku przez podmiot
 • na wniosek podmiotu, który chce się zarejestrować.

Od 1 stycznia 2020 roku rejestracja odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej BDO. Wcześniej przedsiębiorcy, którzy mieli obowiązek rejestracji w BDO, składali wnioski w formie papierowej do urzędów marszałkowskich. Papierowe wnioski będą mogli składać jedynie przedsiębiorcy zagraniczni działający w Polsce.

Numer rejestrowy BDO

Podmioty, które mają obowiązek umieszczania numeru rejestrowego na dokumentach związanych z prowadzoną działalnością, to:

 • wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz autoryzowani przedstawiciele
 • wprowadzający baterie lub akumulatory
 • wprowadzający pojazdy
 • producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań
 • wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach
 • wprowadzający na terytorium kraju opony
 • wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe.