Skip to main content

Co to jest cło?

Cło jest rodzajem podatku pobieranego przez państwo, który jest naliczany w związku z przewozem towaru przez granicę celną danego kraju. Cło stanowi źródło dochodów Skarbu Państwa.

Istnieją trzy podstawowe grupy cła:

  • cło importowe (związane ze sprowadzaniem produktów do kraju)
  • cło eksportowe (związane z wywozem towarów poza granice państwa)
  • cło tranzytowe (pobierane w związku z przewozem towaru zza granicy przez teren danego kraju do innego kraju docelowego).

Ponadto wyróżniamy:

  • cło od wartości, czyli naliczane od wartości towaru
  • cło określone — zależne od rodzaju towaru.

Czy cło jest obowiązkowe?

Nie zawsze cło jest obowiązkowe. Dokonując importu towaru w obrębie Unii Europejskiej, nie zapłacimy cła. Dotyczy to wszystkich państw należących do Unii Celnej. Natomiast importując towary z krajów spoza UE, w tym z Chin większość towarów podlega ocleniu.

Jak sprawdzić aktualne stawki celne?

Stawki celne w Polsce są takie same jak w pozostałych krajach należących do UE. Należy pamiętać, że ich wartość stale się zmienia i trzeba je sprawdzać. W celu ustalenia stawki cła można skorzystać z systemu ISZTAR, czyli Informacyjnego Systemu Zintegrowanej Taryfy Celnej. Pokazuje on także wartość podatku VAT i akcyzy. Jest on kompatybilny z systemem TARIC, czyli systemem taryfowym UE. Obydwa są dostępne w języku polskim. W wyszukiwaniu stawki celnej bardzo pomoże znajomość kodów HS poszczególnych produktów.

Obliczanie opłat celnych

Na opłaty celne składa się kilka elementów:

  • wartość celna towaru — wyliczona na podstawie ceny towaru widniejącej na fakturze oraz  kosztów transportu i ewentualnego ubezpieczenia
  • wysokość cła — czyli taryfy celnej, specyficznej dla danego rodzaju towaru
  • wartość podatku VAT —  który jest wyliczany w procentach od sumy wartości celnej towaru i cła (oraz ewentualnie podatku akcyzowego).

Wartości cła dla towarów z Chin wąchają się od 0% do nawet 50%.

Importując z Chin, oprócz cła należy też opłacić podatek VAT.

Z VAT-u  zwolnione są tylko paczki oznaczone jako prezenty (czyli przesyłki osób prywatnych), próbki oraz towary o niewielkiej wartości, których rzeczywista wartość nie przekracza 150 euro na przesyłkę.

W jakiej walucie płaci się cło?

Cło opłacamy w walucie kraju, w którym dokonujemy odprawy celnej i opłaty za należności celno-skarbowe. To znaczy, że jeśli na fakturze handlowej wartość towaru jest wyrażona w dolarach (USD), to zostanie ona przeliczona na złotówki (PLN). Przeliczenie to zostanie wykonane według kursu NBP obowiązującego w dniu odprawy celnej, który zostaje wykazany w zgłoszeniu celnym dokumentującym dokonanie importu towarów, czyli w dokumencie SAD.

Cło a podatek VAT

Wysokość podatku VAT oblicza się na podstawie sumy wartości celnej i kosztów transportu. Następnie po dodaniu mnożymy je przez podaną wartość VAT.

Cło antydumpingowe

Cło antydumpingowe to wyjątkowy rodzaj cła nakładany na towary, których cena na rynku rodzimym jest znacznie wyższa niż na rynku, z którego sprowadzamy towar. Mają za zadanie ochronę rodzimego rynku przed zalewem towarów z zagranicy i umożliwiają wyrównanie kosztów produktów. Cła antydumpingowe są nakładane przez Radę Europejską na okres min. 5 lat. Lista towarów objętych cłem antydumpingowym znajduje się na stronie internetowej Rady Europejskiej.